REGULAMIN

§ 1 – Definicje

 1. ADMINISTRATOR – Fundacja Braci Golec z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 38, 34-360 Milówka wpisana do rejestru fundacji KRS pod numerem 0000175069, NIP 553-23-40-124, świadcząca usługę opisaną w niniejszym Regulaminie.
 2. SERWIS – platforma internetowa dostępna w domenie www.fundacjabracigolec.pl  umożliwiająca m.in. zapisanie się na zajęcia edukacyjne oferowane przez Administratora.
 3. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Serwisu. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom w Serwisie bezpłatnie w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 4. UŻYTKOWNIK/ UCZESTNIK – osoba fizyczna, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika.
 5. PLACÓWKA EDUKACYJNA – miejsce (wskazane przez Administratora w Regulaminie Zajęć Edukacyjnych), w którym odbywa się weryfikacja danych Użytkowników, którzy zarejestrowali się na zajęcia za pośrednictwem Serwisu.
 6. KONTO UŻYTKOWNIKA – indywidualny profil Użytkownika umożliwiający rejestrację.

§ 2 – Postanowienia podstawowe

 1. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu . Każdy Użytkownik przy rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, jego akceptacji i jego przestrzegania.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdego zarejestrowanego użytkownika serwisu www.fundacjabracigolec.pl obowiązuje niniejszy Regulamin.

§ 3 – Rejestracja w Serwisie

 1. Celem Serwisu jest usprawnienie rejestracji uczestników na Zajęcia Edukacyjne, pracy Placówek Edukacyjnych w dniach realizacji Zajęć Edukacyjnych, przygotowania i opublikowania wyników przesłuchań.
 2. Każdy Użytkownik zakładając konto w Serwisie, wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z Serwisem np. zmiana Regulaminu, oraz ważnych wiadomości dotyczących Zajęć Edukacyjnych, na które Użytkownik się zapisał, na podany przy rejestracji adres e-mail.
 3. Rejestracja Użytkownika na Zajęcia Edukacyjne oznacza, iż Użytkownik zapoznał się z Regulaminem Zajęć Edukacyjnych na dany rok szkolny dostępnym na stronie internetowej Administratora. Każdy użytkownik w momencie rejestracji na Zajęcia Edukacyjne akceptuję Regulamin Zajęć Edukacyjnych dostępny na stronie www.fundacjabracigolec.pl
 4. Administrator w przypadku stwierdzenia, iż Konto Użytkownika zawiera nieprawdziwe dane bądź jest niezgodne z Regulaminem serwisu, może je zablokować lub usunąć.
 5. Każde Konto Użytkownika może mieć tylko jednego właściciela. Jedna osoba może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto Użytkownika. Użytkownik nie może przenieść Konta Użytkownika na inne osoby lub udostępniać Konta Użytkownika innym osobom. Operator jest uprawniony do usuwania Kont Użytkownika utworzonych lub używanych wbrew zasadom określonym w zdaniach poprzedzających.

§ 4 – Usunięcie konta w serwisie

 1. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w serwisie, aby tego dokonać należy wysłać wiadomość e-mail na adres: fundacja@fundacjabracigolec.pl w treści umieszczając wyraźną prośbę o usunięcie Konta Użytkownika oraz adres e-mail na jaki dane konto zostało założone.
 2. Jeśli zgłoszenie zostanie wysłane z adresu innego niż ten na który zostało założone konto – konieczna będzie dodatkowa weryfikacja (odpowiedź na maila przesłanego na tenże adres).
 3. Na prośbę użytkownika dane wskazane w pkt. 2 mogą zostać zanonimizowane. W takim przypadku należy wysłać wiadomość e-mail na adres: fundacja@fundacjabracigolec.pl

§ 5 – Informacje w Koncie Użytkownika.

 1. Serwis gromadzi dane podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas rejestracji.
 2. Dane rejestracyjne (profilowe) są używane wyłącznie do:
  • uzupełnienia formularzy: plan zajęć, wyniki przesłuchań, listy obecności na Zajęciach Edukacyjnych o dane profilowe (imię, nazwisko, itp.),
  • wysyłania mailingów (o ile użytkownik nie zrezygnował z ich otrzymywania),
  • wysyłania ważnych informacji dotyczących zajęć na które użytkownik się zarejestrował;
  • celów statystycznych
 3. Operator serwisu oświadcza, iż dane Użytkownika nie będą wykorzystywane w inny sposób niż wskazany w poprzednim punkcie. W szczególności nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 4. Dane z formularzy zgłoszeniowych na semestry mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy (m.in. proces płatności, organizacji zajęć oraz przygotowania wyników przesłuchań i dyplomów).
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np.: w celu dokonania Rejestracji w Serwisie lub zapisania się na Zajęcia Edukacyjne.

§ 6 – Akceptacja regulaminu

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
 2. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Serwisu.
 3. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe oraz dane umieszczone w ramach Konta Użytkownika są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, w celu prawidłowego świadczenia usługi określonej w Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
 5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na zdefiniowany na Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji związanych z usługami świadczonymi przez Administratora, niestanowiących informacji handlowej, w tym informacji dotyczących zmian w Zajęciach Edukacyjnych, na które się zapisałem, przerwach technicznych oraz nowych funkcjonalnościach Serwisu.
 6. Akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu.

§ 7 – Ochrona danych osobowych:

 1. W momencie akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Fundacja Braci Golec z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 38, 34-360 Milówka, operator serwisu www.zapisy.fundacjabracigolec.pl.
 3. Użytkownicy, zakładający konto w Serwisie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Serwisu przez Administratora, osoby i firmy współpracujące z Administratorem na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawy swoich danych osobowych. Użytkownik może zażądać usunięcia konta z Serwisu przez Administratora.
 5. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych Użytkownika wyłącznie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. w innych przypadkach udostępnienie danych Użytkownika wymaga jego zgody.

§ 8 – Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z ich funkcjonowaniem.
 2. Reklamacje można składać w ciągu 14 dni od dokonania Rejestracji w Serwisie
 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: fundacja@fundacjabracigolec.pl.
 4. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia

§ 9- Regulamin elektronicznych płatności

 1. Po zakończeniu Rejestracji na Zajęcia Edukacyjne system automatycznie skieruje Użytkownika do formularza płatność elektronicznych z podaną, właściwą kwotą do zapłaty.
 2. Formularz płatności elektronicznych obsługiwany jest przez operatora Autopay  Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6
 3. Prawidłowo przeprowadzona operacja płatności zostanie potwierdzona wiadomością e-mail, a zgłoszenie Użytkownika na Zajęcia Edukacyjne będzie oznaczone jako opłacone. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Autopay.
 4. Dostępne formy płatności:
  • Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * Mastercard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro”
  • Płatności online
   * Blik
   * Przelewy online

§ 10 – Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie odpowiada za zgodność informacji wprowadzanych przez Użytkowników do Serwisu poprzez dostępne dla nich formularze.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże kont” dokonywane przez osoby trzecie, w szczególności na skutek niewłaściwej ochrony własnego hasła do konta przez Zarejestrowanego Użytkownika.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w następujących sytuacjach:
 • zmiana zakresu, formy, funkcjonalności lub obsługi oferowanych usług,
 • zmiana przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usług przez Administratora,
 • wydanie wytycznych, rekomendacji, decyzji, zaleceń lub orzeczeń sądowych mających wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy,
 • konieczność poprawy bezpieczeństwa lub dostępności świadczonych usług,
 • konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu.

Płatności obsługuje: Autopay